Community Thank You Concert
& Tibbits’ Birthday Celebration